Διαδικασία Ενοικίασης

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενοικίασης ενός δωματίου ο ενδιαφερόμενος και η Ωμέγα Δομική Ο.Ε. υπογράφουν τα ακόλουθα έγγραφα α) Ιδιωτικό  συμφωνητικό  μίσθωσης  ακίνητου β) Παραχώρηση  χρήσης  κινητών.

α) Το ιδιωτικό  συμφωνητικό  μίσθωσης αναφέρει τα ακόλουθα:

 1. Ξεκάθαρα τους συμβαλλόμενους
 2. Την χρονική διάρκεια της μίσθωσης
 3. Το μηνιαίο μίσθωμα
 4. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως κατοικία του μισθωτή. Απαγορεύεται ρητά η μετατροπή της χρήσης του μισθίου, η μερική ή ολική παραχώρηση της χρήσης του, με ή χωρίς αντάλλαγμα, η μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης ή η διαμονή και άλλου προσώπου.
 5. Το ποσό της εγγυοδοσίας για την ακριβή τήρηση των όρων του παρόντος συμφωνητικού, και συναινεί να περιέλθει τον εκμισθωτή σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου του παρόντος συμφωνητικού. Ρητά συμφωνείται ότι το ποσό της εγγυοδοσίας δεν συμψηφίζεται με οφειλόμενα μισθώματα. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου του παρόντος συμφωνητικού, καταπίπτει υπέρ της εκμισθώτριας και το ποσό της εγγυοδοσίας.
 6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση, μεταβολή ή προσθήκη στο μίσθιο, με εξαίρεση την τοποθέτηση συσκευών κλιματισμού.  Σε περίπτωση τοποθέτησης τέτοιων συσκευών, αυτές θα παραμείνουν επ’ ωφελεία του μισθίου, χωρίς αποζημίωση του μισθωτή.
 7. Ο μισθωτής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κανονισμού της πολυκατοικίας και, ιδίως, να μην διαταράσσει την οικιακή ειρήνη των υπολοίπων ενοίκων της οικοδομής.  Ρητά απαγορεύεται η χρήση ναρκωτικών ουσιών και η υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών μέσα στο μίσθιο.  Ο μισθωτής ευθύνεται για την άμεση αποκατάσταση των φθορών που θα προκληθούν από τη χρήση του μισθίου.  Ο μισθωτής παρέλαβε σήμερα στη χρήση του το μίσθιο, βαμμένο και καθαρό, και υποχρεούται, κατά τη λύση ή τη λήξη της μίσθωσης, να το παραδώσει βαμμένο και καθαρό.
 8. Ο μισθωτής βαρύνεται με την καταβολή των κοινοχρήστων δαπανών που αναλογούν στο μίσθιο διαμέρισμα, την πληρωμή των λογαριασμών ρεύματος, ύδατος και φυσικού αερίου, καθώς και την πληρωμή κάθε άλλου τέλους, ακόμη και αν βεβαιώνονται στο όνομα τρίτου.
 9. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος συμφωνητικού, όπως ενδεικτικά η καθυστέρηση στην καταβολή του μισθώματος, η ανεπίτρεπτη μεταβολή της χρήσης του, η ανεπίτρεπτη επέμβαση ή προσθήκη, η μη εμπρόθεσμη καταβολή κοινοχρήστων δαπανών και λοιπών λογαριασμών ή η εγκατάλειψη του μισθίου, παρέχουν στην εκμισθώτρια το δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση και να επιδιώξει την αποβολή του μισθωτή από το μίσθιο. 
 10. Κάθε τροποποίηση των όρων της μίσθωσης θα καταρτίζεται μόνο εγγράφως.

β) Η Παραχώρηση  χρήσης  κινητών αναφέρει τα ακόλουθα:

 1. Ξεκάθαρα τους συμβαλλόμενους
 2. Την χρονική διάρκεια της μίσθωσης
 3. Αναλυτικά τον εξοπλισμό του διαμερίσματος
 4. Ότι η εκμισθώτρια παραχωρεί τη χρήση των κινητών, που περιγράφονται παραπάνω, στο μισθωτή για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση της μίσθωσης.  Ακόμη, η εκμισθώτρια παραχωρεί στο μισθωτή για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση της μίσθωσης, τη χρήση δύο (2) ηλεκτρικών πλυντηρίων, τα οποία βρίσκονται κοινόχρηστο χώρο της οικοδομής.
 5. Κατά την αποχώρηση του μισθωτή από το μίσθιο διαμέρισμα, θα συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής των κινητών, που περιγράφονται στον όρο 3, προκειμένου να διαπιστωθεί η τότε κατάστασή τους.  Αν διαπιστωθούν φθορές, πέραν αυτών της φυσιολογικής χρήσης, το ποσό που απαιτείται για την αποκατάστασή τους, θα κρατηθεί από το ποσό της εγγυοδοσίας·  αν αυτό δεν επαρκέσει για την κάλυψη των φθορών, ο μισθωτής υποχρεούται να τις αποκαταστήσει άμεσα δαπάνες του.
phone number new website
RED 1
Αλεξανδρείας 124, Ντεπώ, ΤΚ54646

Εύκολη συγκοινωνιακή πρόσβαση και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών!

Ακολουθήστε μια εικονική περιήγηση 360° σε ένα
Δίκλινο Studio της "Αλεξανδρείας!
GREEN 2
Πανεπιστημίου 5, Ευαγγελίστρια, ΤΚ54636
Εσωτερικό Πανόραμα Πολυκατοικίας
BLUE 3
Καλής Ελπίδος 16, Ευαγγελίστρια, ΤΚ 54636
Πανόραμα Βεράντας Studio